Anketa “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017”.

Print Friendly, PDF & Email

Anketa”Učešće građana u demokratskim procesima u

Srbiji 2017”.

GRAĐANI ZA DEMOKRATIJU ALI NE VERUJU U PROMENE

Konferencija Ucesce gradjana u demoktaskim procesima 2017

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u saradnji sa Ipsos Strategic
Marketingom sproveo je istraživanje ”Učešće građana u demokratskim procesima u
Srbiji”, petu godinu za redom. Cilj istraživanja je da utvrdi stepen spremnosti građana i
građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju razne oblike
učešća građana, od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u konkretnim akcijama,
i prati promene u stepenu učešća tokom vremena. Sprovođenje istraživanja podržala je
Britanska ambasada u Beogradu.

Tek svaki četvrti građanin Srbije je zainteresovan za politiku, dok je uverenje
da svojim angažmanom mogu da utiču na promene u društvu na najnižem nivou u poslednjih pet godina, pokazuju
rezultati istraživanja javnog mnjenja "Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017". Ovogodišnji
rezultati pokazuju da je prekinut opšti trend pozitivnih promena iz prethodne godine u spremnosti za angažovanje i
učešće građana u demokratskim procesima. Ovo istraživanje već petu godinu za redom sprovodi CRTA u saradnji sa
Ipsos Strategic Marketingom uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Prvi put u poslednjih pet godina većina građana (51 odsto) misli da je demokratija najbolji oblik državnog uređenja
za Srbiju, dok je nastavljen trend smanjenja procenta građana koji veruju da samo politika “čvrste ruke” može
izvući državu iz krize (44 odsto).
“Iako ohrabruju podaci da raste podrška demokratiji ipak zabranjiva nizak nivo učešća građana u demokratskim
procesima. Potrebno je pod hitno preduzeti konkretne akcije u vidu obrazovanju građana za demokratiju. Bez
aktivnih i osvešćenih građana nećemo imati društvo koje napreduje. Donosioci odluka moraju da obezbede da
postojeći mehanizmi za učešće građana, poput javnih rasprava ili narodne incijative, ne budu samo mrtvo slovo na
papiru” izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka CRTE.

 

PINK METALIK PREHRAMBENA DAVIDOV BOJA

U odnosu na prošlu godinu značajno više građana ne veruju da mogu da utiču na promene kroz uključivanje medija
u rešavanje njihovih problema (sa 39 na 28 odsto), organizovanjem pritisaka na parlament (sa 27 na 15 odsto) ili
kontaktiranjem njihovih narodnih poslanika (sa 19 na 8 odsto).
“ I dalje mali broj građana, 13 odsto, učestvuje u inicijativama vezanim za rešavanje nekog problema u lokalnoj
zajednici dok su izbori i dalje jedina aktivnost u kojoj učestvuje većina građana” izjavila je Svetlana Logar,
direktorka istraživanja Ipsos Starategic Marketinga.
Kao i prethodne dve godine, akcije u kojima građani najčešće učestvuju jesu diskutovanje o politici sa drugim
ljudima (37 odsto), ili potpisivanje peticije (17 odsto).
"Ono što nam pokazuje ovo istraživanje jeste da su građana u potpunosti van političkog procesa kojim dominiraju
isključivo političke partije što nije dobro u tranzicionim društvima. Demokratija u Srbiji kao da je u potpunosti
fokusirana na izbore i političke stranke a da građani imaju tek minimalni uticaj na politiku" smatra Dušan
Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka.

Ponovo se blago smanjio i procenat građana koji izražavaju i samu želju da utiču na odluke vlasti na lokalnom i na
nacionalnom nivou. Oko četvrtine građana želi da utiču na odluke vlasti na nacionalnom nivou, dok je prošle
godine tako mislila trećina građana dok na lokalnom nivou tu želju izražava 32 odsto građana.
"U drugim evropskim zemljama više od polovine građani je zainteresovano za politiku dok je kod nas tek četvrtina.
Takođe, stepen učešća građana u Srbiji u demokratskim procesima 13 odsto, dok na nivou Evrope on iznosi skoro
40 odsto" izjavio je Vujo Ilić, politikolog i doktorand Centralnoevropskog univerziteta.
Kao i prethodnih godina, građani su nešto zadovoljniji radom Vlade nego radom Skupštine, ali u oba slučaja je
znatno više nezadovoljnih nego zadovoljnih i procenat nezadovoljnih raste. Nezadovoljno radom Skupštine je 41
odsto građana dok je zadovoljnih 19 odsto. Nezadovoljstvo radom Vlade izrazilo je 39 odsto građana dok je
zadovoljnih 28 posto.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Rezultati istraživanja sprovedenog 2017. godine pokazuju da je prekinut generalni trend pozitivnih
promena iz prethodne godine. U odnosu na 2016. godinu, promene u meri angažovanosti i učešća
građana u demokratskim procesima nesistematski variraju kroz različite indikatore.
Najupadljiviji negativan trend uočen je u pogledu poverenja građana da sopstvenim angažmanom
mogu da menjaju stvari, a najupadljiviji pozitivan trend u pogledu podrške demokratiji kao
najboljem političkom sistemu za Srbiju.
Uprkos smanjenom poverenju da građanski angažman u ovom trenutku može uticati na promene
stvari (ili upravo zbog toga), nastavljen je pozitivan trend povećanja procenta građana koji podržavaju
demokratiju kao najbolji politički sistem za Srbiju. Sa druge strane nastavljen je trend smanjenja
procenta građana koji veruju da nas samo politika ”čvrste ruke” može izvući iz krize. Ove godine, prvi
put, veći procenat građana podržava demokratiju (51%) nego politiku ”čvrste ruke” (44%).

Related posts