Preletači iz SNS-a imaju kratko pamćenje

Print Friendly, PDF & Email

Preletači iz SNS-a imaju kratko pamćenje

Boško Obradović -Dveri

U Srbiji ne radi domaća privreda, a stranci kupe kajmak. Izgleda da preletači poput Aleksandra Martinovića imaju kratko pamćenje i ne sećaju se kako su pre samo par godina bili oštri kritičari neoliberalnog ekonomskog modela, koji sada zdušno podržavaju – istakao je predsednik PG Dveri, Boško Obradović.
U današnjoj raspravi po pojedninostima na Zakon o Agenciji za osiguranje depozita poslanička grupa Dveri podnela je amandman, da Agencija može devizna sredstva fonda za osiguranje depozita ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, za potrebe izgradnje infrastrukturnih objekata i razvoja privrede.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Vlada je dala mišljenje da amandman treba odbiti, što ne čudi, s obzirom da bi prihvatanjem ovakvog amandmana postojao osnov da se konačno krene ka pokretanju domaćeg finansijskog i eknomskog interesa. A to nije interes ove Vlade koja sprovodi ekonomske i političke diktate iz zapadnih centara moći, Svetske banke i MMF-a, koji i razmišljaju samo o svom, a ne i o srpskom interesu.

Predloženom dopunom zakona, Vlada je propisala izuzetnu mogućnost ulaganja Agencije za osiguranje depozita u devizne dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije i NBS, i to samo u posebnim okolnostima dok traje situacija sa negativnim kamatnim stopama na depozite kod centralnih banaka zapadnih zemalja i velikih investicionih banaka. Međutim, negativne kamatne stope zapravo razotkrivaju kolonijalni položaj u kome su od petog oktobra 2000. godine nalazi naša zemlja. NBS je do perioda kada nisu vladale negativne kamatne stope držala devizne rezerve, ulagala po kamatnim stopama koje su bile znatno manje nego kamatne stope po kojima se naša država zaduživala kod tih istih ili drugih banaka zapadnih zemalja.

 

Zajedno smo jači Džambo JBH

Predloženim amandmanom Dveri se isključuje izuzetna mogućnost ulaganja Agencije u devizne dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije i NBS, budući da takva mogućnost treba da postoji uvek. Takođe, predloženim rešenjem se sprečava mogućnost da Agencija za osiguranje depozita ulaže u nenamenske devizne dužničke obveznice koje u praksi imaju jedan jedini cilj – vraćanje rata od ranijih zaduženja, i to za održavanje nerealnog i precenjenog kursa dinara, tj. servisiranja deficita tekućeg platnog bilansa sa inostranstvom i posredno za servisiranje budžetskog deficita.

Jagodina news-postani dopisnik

Zato smo predložili namensko ulaganje u dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije i NBS koje su namenjene za razvoj privrede i izgradnju infrastrukturnih objekata, čime bi se omogućio razvoj Srbije kroz angažovanje domaće privrede i domaće radne snage. Povećao bi se obim ekonomije, poreski prihodi po raznim osnovima, kao i zaposlenost, dok bi istovremeno budžetski deficit i deficit platnog bilansa sa inostranstvom bili znatno smanjeni. Stoga, ovo amandmansko rešenje predstavlja meru zaštite domaćeg privrednog interesa. Nema skrivene dobiti, niti skrivenih troškova, budući da je sve u funkciji domaćeg privrednog rasta.

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri

Related posts