POTVRDA O ŽIVOTU

Print Friendly, PDF & Email

POTVRDA O ŽIVOTU

Notar svoj dolazak kod nepokretnih lica naplaćuje 3240 dinara

Potvrda o zivotu

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Od 1. marta 2017. godine overa Potvrde o životu moguća je samo kod javnih beležnika u opštinama u kojima su oni imenovani. Potvrda o životu da je nepokretan penzioner živ košta 3.240 dinara. Od tog iznosa izlazak na teren košta 2.700 dinara, a sama potvrda 540. Za overu potpisa kod notara građanin treba da plati 360 dinara. Od toga je 60 dinara PDV, a 300 je nagrada beležnika, od koje 30 odsto ide ponovo državi na ime poreza

Jagodina news-postani dopisnik

Penzioneri u Srbiji koji primaju penzije iz inostranstva moraju u određenim vremenskim intervalima – obično jednom godišnje – da stranim penzionim fondovima dostavljaju overene potvrde o životu. One su, kako navodi Zavod za socijalno osiguranje Srbije, dokaz da je penzioner živ i isplatilac može nesmetano nastaviti da uplaćuje penzionerske prinadležnosti. Nedostavljanje potvrde o životu u određenom roku pak ima za posledicu obustavu isplate penzije.

Zato penzioneri treba da poštuju zahtev stranih fondova o dostavi potvrde o životu. Overu u Srbiji mogu obaviti u Fondu PIO, zatim kod opštinskog organa uprave, suda, javnog beležnika, diplomatsko-konzularnih službi, i to na osnovu ličnog prisustva i uz ličnu kartu ili pasoš.

Međutim, od 1. marta 2017. godine overa Potvrde o životu moguća je samo kod javnih beležnika u opštinama u kojima su oni imenovani. Penzioneri kod notara plaćaju mnoge usluge koje su do sada bile besplatne. Tako opštinari nisu naplaćivali ni izlazak na teren radi izdavanja potvrde o životu, koja je mnogim penzionerima potrebna zbog inostranih penzija. Notari tu uslugu naplaćuju, pa potvrda o životu da je nepokretan penzioner živ košta 3.240 dinara. Od tog iznosa izlazak na teren košta 2.700 dinara, a sama potvrda 540. Za overu potpisa kod notara građanin treba da plati 360 dinara. od toga je 60 dinara PDV, a 300 je nagrada beležnika, od koje 30 odsto ide ponovo državi na ime poreza.

Wolveshill.

Do sada je overa dokumentacije za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć bila besplatna u opštinama, a sada se za nju javnim notarima mora platiti. Isto važi i za medicinsku dokumentaciju za podnošenje zahteva za invalidninu ako se prilažu overene fotokopije dokumenata.

[mks_pullquote align=”left” width=”800” size=”24” bg_color=”#000000” txt_color=”#eded00”]Izmenama i dopunama Javnobeležničke tarife (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2017) osim državnih organa i posebnih organizacija, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, plaćanja nagrade i naknade troškova oslobođene su i ustanove osnovane od države Srbije, autonomnih pokrajina odnosno opština, kao i Crveni krst. Overa prepisa ili fotokopija isprava besplatna je i za ostvarenje invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Naknada se ne plaća za akte koji se koriste za ostvarivanje prava u skladu s propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja. Besplatna je i overa dokumenta za upis u vrtiće, škole i prvi put na fakultet, kao i za nezaposlene koji overavaju dokumenta potrebna za zapošljavanje.Dakle fond PIO besplatno izdaje te potvrde osim ako lice nije nepokretno pa onda notar mora da izađe na lice mesta i uveri se u činjenično stanje -tj. da je penzioner živ ![/mks_pullquote]

Fond PIO penzionerima koji su deo staža ostvarili u inostranstvu, a deo ovde i imaju prebivalište u Srbiji, besplatno izdaje potvrde o životu i šalje ih elektronskim putem. Tako i Fond ima dokaz da penzija stiže na pravu adresu, a ne da neko drugi podiže penziju za preminulog, što nije bio redak slučaj. U elektronsku potvrdu unose se lični podaci o penzioneru, mestu stanovanja, JMBG i na osnovu čega se utvrđuje identitet (lična karta, pasoš), a potpisuje ga i pečatira ovlašćeno lice Fonda.

Potvrda o životu u doc formatu

Potvrda o životu u pdf formatu

Preneto sa sajta:

Related posts