Dr. Hristos Aleksopulos najavio međunarodnu konferenciju o implementaciji evropske direktive u okvirima nacionalne strategije sestrinstva i babištva

Print Friendly, PDF & Email

Dr.Hristos Aleksopulos najavio međunarodnu konferenciju o implementaciji evropske direktive u okvirima nacionalne strategije sestrinstva i babištva.

Sredinom juna ove godine održaće se u Ćupriji  međunarodni  skup  pod nazivom „Implementacija evropske direktive u okvirima nacionalne strategije sestrinstva i babištva“

This slideshow requires JavaScript.


Na konferenciji za štampu u Vosokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji najavljen je međunarodni skup pod nazivom „Implementacija evropske direktive u okvirima nacionalne strategije sestrinstva i babištva“ koji će se održati sredinom juna ove godine koga su podržali predsednica Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije Radmila Nešić, predsednica Društva medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije Marija Gošović, predsednica Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Radmila Ugrica, i podržale inicijativu direktora Aleksopoulosa, ističući da trend u državama članicama evropske unije treba podržati da je neophodno profesionalno Visoko obrazovanje za medicinske sestre babice sa višim kavlitetom zdravstvenih usluga i nižom stopom smrtnosti, sa željom da stručnjaci iz ove oblasti svoje znanje primene u Srbiji.

Lovato auto gas Jagodina -Dejan Nakić

Obrazovanjem sestara i babica u srednjim školama, rekao je Aleksopoulos nije u skladu sa zahtevima Direktive 55/13/EU, što znači da studenti nemaju opšte obrazovanje pre nego što započnu obuku za medicinske sestre i babice.
Sadašnji sistem obrazovanja obezbeđuje samo 8 godina opšteg obrazovanja.

Ministarstvo za evropske integracije otvaranjem poglavlja 26  za članstvo u Evropskoj uniji, pregovara sa Evropskom komisijom za resurse za postizanje strukturnih promena koje su neophodne u srednjem i visokom obrazovanju, kako bi se osiguralo da svi studenti zdravstvene nege imaju najmanje deset godina opšteg obrazovanja.

Davidov Kalupi-10 popusta do Uskrsa

Za ove profesije neophodno je visoko obrazovanje, kao što je to trend u državama članicama Evropske unije. Dosadašnja praksa povezuje diplomiranu medicinsku sestru sa višim kvalitetom zdravstvenih usluga i nižom stopom smrtnosti.
Resursi za postizanje promena u Srbiji do sada su bili ograničeni i stručnjaci u visokom obrazovanju nisu dovoljno uključeni u proces reformi obrazovanja. Sugerisano je da su strukovne organizacije sestara i babica bile do sada pasivne.
Stoga ćemo mi, kao Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, organozovati stručni skup i radionice za medicinske sestre i babice, kako bi smo ih, kao i njihove organizacije informisali o sadržaju Direktive 55/13/EU

Cilj nam je da budemo lideri u reformama koje slede, a odnose se na obrazovanje medicinskih sestara i babica
Najveći deo u obrazovanja medicinskih sestara i babica trenutno realizuju lekari, a manje medicinske sestre ili babice.
Neophodno je angažovanje lekara specijalista u realizaciji nastavnog plana i programa, ali krajnji cilj, kako bi se ispunili zahtevi Direktive 2013/55/EU, je obrazovanje medicinskih sestara i babica do nivoa doktora nauka u oblasti zdravstvene nege.
Ovaj izazov je otežan opštim nedostatkom sredstava za obrazovanje medicinskih sestara i babica, posebno kada je reč o literaturi na srpskom jeziku, obzirom da je, za sada, omogućen pristup publikacijama putem interneta i na engleskom jeziku.
Preporučujemo, stoga da se traži pomoć od Evropske komisije u cilju obezbeđenja sredstva za razvoj fakulteta za medicinske sestre i babice u Srbiji.

Gosti Vosoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji bili su direktori i predstavnici škola i zdravstvenih institucija Srbije na promociji Škole.

FACEBOOK ALBUM SA SLIKAMA

Related posts