Još dva dana za reklamu uvećanih računa za struju

Zgrada elektrodistribucije Jagodina
Print Friendly, PDF & Email

Još dva dana za reklamu uvećanih računa za struju.

Dobili smi jedno prelepo pismo našeg čitatelja ,koji oslikava sav očaj potrošača koji smatraju da im je decembarski račun za struju nerealno uvećan .Podsećamo čitaoce da je rok za žalbu na visoke račune za decembar produžen do kraja januara pa imate još jedan dan (dva dana računajući i ovaj danas ) da iskoristite da se žalite lokalnoj elektrodistribuciji.

Ni Nikola Tesla ne bi razumeo sve stavke na računima za struju naše elektrodistribusije .
Šta znače stavke za struju ?

Šta je ŠTA na računu za struju i ŠTA u stvari poskupljuje, kad poskupljuje?To verovatno ni Nikola Tesla nebi mogao da odgonetne  ali vi pročitajte ovaj članak pa probajte da razumete ?

Žaliti se možete lično ili preko imejla  koji možete naći na ovoj adresi .Nažalost kada  smo pozvali da potvrdimo imejl  na telefon za Jagodinu se javio ljubazan službenik  koji nam je izjavio da imejl ne radi ,da mi možemo da pošaljemo imejl ali da on zbog obima posla ne zna da li će stići sve zahteve da obradi na vreme ??

Neko bi na sve to rekao “A gde je tu pečat ” tj šta na sve to kaže zakon ?

Zato Vam prenosimo pismo u potpunosti ,jer je zanimljivo po sadržaju i stilu  a može i Vama da  bude kao forma koju možete iskoristiti za svoju žalbu .

Račun za struju je nerealno uvećan za mesec decembar
Račun za struju

Poštovana i draga moja Elektrodistribucijo ,

Na osnovu člana 56.zakona o zaštiti potrošača,

ja ****** ************ ul ********* *********** broj ***-ED broj :**********

IZJAVLJUJEM REKLAMACIJU NA VISINU RAČUNA ZA DECEMBAR 2016.

Naime kad sam dobio decembarski račun samo što me šlog nije strefio od cifre -36062,31dinara

Kao potvrda da je to bezobrazan račun sa Vaše strane tabelarno vam dajem račun od godinu dana unazad i napominjem da imam jednak broj električnih potrošača tada kao i danas .

Mesec

Nov2015

Dec 2015

Jan2016

Febr 2016

Mart2016

Apr 2016

Maj2016

Jun2016

Jul 2016

Iznos

račun

11195,71

16170,17

16268,38

10325,94

9553,75

6773,30

6328,70

7158,50

7202,73

Mesec

Avg 2016

Sept2016

Okt2016

Nov2016

Dec 2016

Iznos

računa

6515,50

7127,77

8623,37

12536,00

36062,31

Sve ovo gore navedeno možete proveriti u vašim računarima .Dakle napominjem da imam i tada i sada isti broj grejnih tela (potrošača ) i imam čak sada jednog člana manje nego što sam ga imao prošle godine .U prilogu Vam dostavljam i skeniran račun za decembar 2016 godine .Ko imalo zna da protumači tabelu videće da ste mi i prošle godine dali visok račun za januar i decembar2016 god. (130% veći nego za leto2015 a 40% veći nego u novembru mesecu 2015).

Tumačeći i dalje tabelu videćete da sam u novembru 2016 imao račun uvećan za 50% u odnosu na oktobar 2016 a decembar 2016 -300% uvećan u odnosu na novembar

NE ČINI LI VAM SE TO NEREALNO PRI ISTOM ODNOSU GREJNIH TELA I KORISNIKA U KUĆI ??????????????????????????????????????????????????????

300% EJ !

12536,00=36062,31

LUDILO !

Iz ovih podataka vidite kolika mi je prosečna potrošnja bila tokom godine a onda svake godine a ove posebno nad prosečna pa baš za 300 % uvećana .

Koliko Vam gospodo treba para pa ih kradete od jadnog naroda svake godine ?

Ja mislim da čitač strujomera nije uopšte ni došao da pročita količinu potrošene struje a to Vam kažem iz dva razloga :

1-Imam opasno kuče koje me obaveštava kad neko neovlašteno pridje kući .

2-Niko od komšija (koji nemaju kučiće )nije video čitača struje da čita njihovu potrošnju .

Ako uznemo da je to tačno -onda proizilazi zaključak da je neko sedeo u toploj kancelariji,trezneći se od Nove Godine ,zašiljio olovku i NAPAMET UPISIVAO POTROŠENU STRUJU .

Takodje videćete da sam redovno plaćao svu potrošenu struju do 20. tog u mesecu (i ostvarivao neki popust ) ali ovaj račun me je toliko uznemirio da ću sigurno na sledećem glasanju (bilo koje ,predsedničko ,republičko ili lokalno ) glasati da se ova nesposobna vlast promeni .Jer kakva je to država koja ne ume da zavede red i spreči ogromne pljačke naroda i državne imovine .

Ja znam da je lakše zatvoriti onu baku koja je prodavala neke svoje potrebštine na pijaci da bi se prehranila ,nego imati hrabrosti pa zatvoriti krupne ribe koji kradu na veliko .

A od kurtoaznih političkih obećanja mi nemamo ništa ,kad kažem MI ,mislim na običan svet a ne na one koji kad se domognu položaja zaborave gde su bili kad su bili OBIČAN NAROD .

Zato molim moju uvaženu i visokopoštovanu ELEKTRODISTRIBUCIJU da mi elektronskim putem potvrdi da je primila reklamaciju , da mi u zakonskom roku odgovori na reklamaciju, i da mi se ispostavi ispravljeni račun.

Takodje Vas molim i podsećam na članove zakona koji to uredjuju :

(Reklamacija i način rešavanja reklamacije)

Član 56

(stav 1)

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog POGREŠNO OBRAČUNATE CENE i drugih nedostataka.

(stav 2)

Prodavac je dužan da NA PRODAJNOM MESTU VIDNO ISTAKNE obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

(stav 3)

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, UZ DOSTAVU RAČUNA NA UVID (kopija računa, slip i sl.)

(stav 4)

Prodavac je DUŽAN DA VODI EVIDENCIJU primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

(stav 5)

Prodavac je dužan da potrošaču izda PISANU POTVRDU ili elektronskim putem POTVRDI PRIJEM REKLAMACIJE, odnosno SAOPŠTI BROJ POD KOJIM JE ZAVEDENA njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

(stav 6)

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

(stav 7)

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a NAJKASNIJE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA REKLAMACIJE, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

(stav 8)

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

(stav 9)

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

(Poseban način prijema reklamacije)

Član 92
(stav 1)

Pored uslova iz člana 56. ovog zakona trgovci koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa dužni su da obezbede postojanje i nesmetano funkcionisanje besplatnih telefonskih linija radi omogućavanja potrošačima da lako kontaktiraju trgovca u vezi sa pitanjima i problemima priključivanja na distributivnu mrežu, kao i kvalitetom i korišćenjem usluga od opšteg ekonomskog interesa.
(stav 2)

Trgovci koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa dužni su da obrazuju komisije za rešavanje reklamacija potrošača u čijem sastavu moraju da budu i predstavnici evidentiranih udruženja i saveza iz člana 132. ovog zakona.
(Zaštita od obustave pružanja usluga)

Član 86
(stav 3) Ako potrošač ospori postojanje ili visinu obaveze iz stava 1. ovog člana i nastavi da uplaćuje račune za tekuće obaveze, trgovac ne može da isključi potrošača sa distributivne mreže i obustavi pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa do okončanja sudskog postupka, pokrenutog po zahtevu trgovca čiji je predmet osporavana obaveza.
(ovlašćenja nadležnih inspektora)

Član 156
(stav 1)

U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima sva prava, dužnosti i ovlašćenja koja su propisana ovim zakonom i zakonima kojima se uređuje inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, odnosno turizma.
(stav 2)

Nadležni inspektor u vršenju nadzora ispituje da li trgovac, odnosno prodavac:
(tačka 20)
prima, evidentira, odgovara na reklamaciju, u skladu sa članom 56. i članom 81. stav 3. ovog zakona;
(tačka 22)
obustavlja potrošaču pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa, suprotno članu 86. ovog zakona;
(tačka 24)
uspostavlja kontakt liniju u vezi sa priključenjem na distributivnu mrežu, kvalitetom i korišćenjem usluga od opšteg ekonomskog interesa, u skladu sa članom 92. ovog zakona;
(Kaznene odredbe)

Član 160
(stav 1)

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
(tačka 30)
na prodajnom mestu vidno ne istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija ili na mestu određenom za prijem ne obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena, u skladu sa članom 56. stav 2, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
(tačka 31)
potrošaču ne izda pisanu potvrdu, odnosno elektronskim putem ne potvrdi prijem reklamacije, u skladu sa članom 56. stav 5. odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
(tačka 32)
ne vodi i ne čuva evidenciju primljenih reklamacija potrošača, u skladu sa članom 56. st. 4. i 6, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
(tačka 33)
ne odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju na način i u roku predviđenom članom 56. stav 7, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
(tačka 34)
prihvaćeni zahtev iz reklamacije potrošača ne reši na način propisanim članom 56. stav 8, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
(tačka 35)
ne obavesti potrošača o svakom produžavanju roka za rešavanje reklamacije, u skladu sa članom 56. stav 9, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
(tačka 38)
obustavi potrošaču pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa, suprotno članu 86. ovog zakona;

Srdačno do groba Vaš korisnik (jer nemam drugu mogućnost )

Ime i prezime :******* ***********

UL:************************** ***********

mob:0*********

imejl:***********@hotmail.com

********** 30/1/2017 godineZato iskoristite još ova dva dana za žalbu jer elektrodistribucija vam sigurno neće  bez žalbe  smanjiti račun za struju !


 

Related posts